Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DTCBUS.PL


Sklep Internetowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców
(Regulamin oraz Sklep Internetowy nie jest skierowany do konsumentów)

 
Spis treści:
1.     Postanowienia ogólne
2.    Definicje
3.    Warunki zawierania umowy sprzedaży
4.    Sposoby i terminy płatności za produkty
4.    Koszty, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu
5.    Reklamacje
6.    Postanowienia dodatkowe
7.    Postanowienia końcowe

1.  Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://dtcbus.pl prowadzony jest przez Jakuba Ława, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DTC TIR Jakub Ława wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności: ul. Adama Mickiewicza, 37/42, 59-300 Lubin, NIP: 6922206227, REGON 022252575, adres poczty elektronicznej: sklep@dtcbus.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 663 942 679.
 2. Niniejszy Regulamin oraz Sklep Internetowy DTCBUS skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców (Regulamin oraz Sklep Internetowy nie jest skierowany do konsumentów w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014 poz. 827).
 3. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z Sklepu Internetowego oraz warunki Umowy Sprzedaży. Każdy Usługobiorca lub Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi, w zakresie wyraźnie nieuregulowanym Umową Sprzedaży, całość porozumienia pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą oraz zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia oraz oświadczenia pisemne lub ustne, dotyczące kwestii zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności, opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.    Definicje:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – dzień, liczony od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. KLIENT – (1) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym przypadku konsumentem, w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014 poz. 827); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym przypadku konsumentem, w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014 poz. 827).
 4. KODEKS CYWILNY – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z póź. zm.).
 5. PRODUKT – rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 7. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym: https://dtcbus.pl.
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Jakub Ława prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DTC TIR Jakub Ława wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności: ul. Adama Mickiewicza, 37/42, 59-300 Lubin, NIP: 6922206227, REGON 022252575, adres poczty elektronicznej: sklep@dtcbus.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 663 942 679.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014 poz. 827); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystającą lub zamierzającą korzystać z Usługi Elektronicznej.
 12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 3.    Warunki zawierania umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje z chwilą otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie, po uzgodnieniu z Klientem indywidualnych warunków Umowy Sprzedaży.

4.    Ceny i terminy płatności za produkty

 1. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym przedstawione są netto i brutto (zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i udzielania rabatów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania promocji są zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

  •    płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  •    płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  •   płatność szybkim przelewem internetowym - operatorem płatności jest Blue Media Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000320590, NIP: 5851351185, REGON: 19178156100000,
  •   płatność kartą płatniczą - operatorem płatności jest Blue Media Spółka Akcyjna - dane j.w. Obsługa kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 
  •    płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  PLN: Santander Bank Polska 79 1910 1048 2414 1756 7287 0001
  EUR: Santander Bank Polska IBAN: PL61 1090 2499 0000 0001 4301 2708; SWIFT: WBKPPLPP

 5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 6. W przypadku płatności przelewem, Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy, chyba, że strony dokonają innych uzgodnień za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie.
 7. Do każdego Zamówienia wystawiona zostanie faktura VAT, która jest dostarczana wraz z Produktem lub wydawana w siedzibie Sprzedawcy lub przesłana pocztą.

5.    Sposoby i terminy dostawy produktów

 1. Koszty dostawy Produktu każdorazowo podane są w opisie Produktu oraz widoczne są w procesie składania Zamówienia, przed złożeniem Zamówienia.
 2. Koszty dostawy, podane w Sklepie Internetowym, dotyczą Dostawy Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Dostawy Produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostawy uzgadniane są z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej i /lub telefonicznie.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:•    przesyłka kurierska, •    przesyłka kurierska pobraniowa,•    przesyłka paletowa,
  •    odbiór osobisty dostępny pod adresem: Pysząca 8a 56-120 Brzeg Dolny ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy), po uprzednim kontakcie telefonicznym/mailowym.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży, zgodnie z ust. 3 a) Regulaminu Sklepu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania rachunku bankowego.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika proszony jest o sprawdzenie przesyłki w czasie i w sposobie przyjętym przy danym rodzaju przesyłki. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki, Klient proszony jest o spisanie protokołu szkody w obecności przedstawiciela Przewoźnika/Kuriera.
 6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta, w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt. 3 a) Regulaminu Sklepu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania rachunku bankowego.

6.    Reklamacje

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona, wyjątek stanowią osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowane w CEIDG i dokonujące zakupu związanego z prowadzoną działalnością, w przypadku, gdy nie ma to charakteru zawodowego. W takim przypadku rękojmia wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży i wydania towaru Klientowi.
 2. Zgłoszenia dot. niezgodności z Umową należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@dctcbus.pl.
 3. Okres rozpatrzenia rękojmi przez Sprzedawcę nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika proszony jest o sprawdzenie przesyłki w czasie i w sposobie przyjętym przy danym rodzaju przesyłki.
 5. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki, Klient proszony jest o spisanie protokołu szkody w obecności przedstawiciela Przewoźnika/Kuriera.
 6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

7.    Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur (dotyczące KONSUMENTÓW)

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz.1214).
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8.    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Newsletter). Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dtcbus.pl Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.    Prawo odstąpienia od umowy

 1. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Konsument, tj. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym przypadku konsumentem, w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014 poz. 827) zawierająca umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Adama Mickiewicza, 37/42, 59-300 Lubin, lub na adres poczty elektronicznej: sklep@dtcbus.pl

 

         ADRES DO DOKONANIA ZWROTU:


         DTC TIR Jakub Ława
         Pysząca 8a
         56-120 Brzeg Dolny

10.    Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. W sytuacji, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl